Услови и правила

1. Предмет

Добредојдовте на Возиме.мк, платформа за споделување на возење достапна на веб-локација на адресата www.vozime.mk дизајнирана за

- да ги стави возачите кои патуваат на дадена дестинација во контакт со патниците кои одат во иста насока, со цел да им се овозможи да го споделат патувањето, а со тоа и поврзаните трошоци, и

- да добиваат информации за автобуски и железнички патувања.

Пред да ги користите услугите на www.vozime.mk, должни сте да ги прочитате и прифатите условите за користење на страната. Овие одредби и услови имаат цел да го регулираат пристапот и условите за користење на Платформата. Вие разбирате и прифаќате дека Возиме.мк не е дел на ниту еден договор, изведувач или договорни односи од каква било природа склучени помеѓу членовите на платформата или помеѓу вас и операторот на автобускиот превоз. Со кликнување на „Најави се” или „Регистрирај се”, препознавате дека сте ги прочитале и прифатиле сите овие општи услови за користење. Возиме.мк има право да ги менува условите и правилата за кое што корисниците ќе бидат известени и понудени дали ги прифаќаат изменетите услови и правила.

2. Дефиниции

Во овој документ,

Сметка “ значи сметка што мора да се создаде за да станете член и да пристапите до одредени услуги понудени од Платформата;

Оглас “ значи реклама за патување објавена на платформата од возач или патник;

Возиме.мк “ го има значењето што му е дадено во член 1 погоре;

Резервирање“ го има значењето дадено подолу;

Потврда за резервација “ го има значењето дадено подолу;

Автобуски превоз “ значи информација за патување со автобус објавен на Платформата од оператор со автобус;

Оглас за дружење “ значи реклама за возење објавена на платформата од возач;

Здружено патување“ значи оглас објавен од возач на платформата, и за кој тој се согласува да превезува патници во замена за придонесот за трошоците;

Придонес во трошоците “ значи, за дадено патување, сума на пари што ја бара Возачот и ја прифатил патникот за неговиот придонес во патните трошоци;

Возач “ значи член кој ја користи платформата за да понуди превоз на друго лице во замена за придонесот за трошоци, за патување и во време дефинирано само од Возачот;

Член “ значи секое лице кое создало сметка на платформата;

Содржина на членовите “ го има значењето дадено во член 11.2 подолу;

Патник “ значи член кој ја прифатил понудата да биде превезен од Возачот или, каде што е применливо, лицето во чие име член резервирал седиште;

Платформа “ се однесува на веб страната www.vozime.mk и нејзината цел;

Седиште “ значи седиште резервирано од патник во возилото на Возачот

Услуги “ значи сите услуги што ги дава Возиме.мк преку Платформата;

Патување “ недистинктивно се однесува на патување со автобус или патување со автомобил заедно;

Веб-страница “ значи веб-локација достапна на адресата www.vozime.mk

3. Регистрација на платформата и креирање на сметка

3.1 Услови за регистрација на платформата

Платформата може да ја користат лица на возраст од 18 или повеќе години. Регистрацијата на платформата од малолетно лице е строго забранета. При пристапот, користењето или регистрирањето на Платформата, вие претставувате и гарантирате дека имате 18 години или повеќе.

3.2 Креирање на сметка

Платформата им овозможува на членовите да објавуваат огласи за здружено возење и да гледаат огласи и да комуницираат едни со други за да резервираат место. Можете да ги прегледате огласите доколку не сте регистрирани на платформата. Сепак, не можете да објавувате оглас за здружено возење или да резервирате место без претходно да креирате сметка и да станете член.

За да ја креирате вашата сметка, морате да ги пополнете сите задолжителни полиња на формуларот за регистрација;

За да се регистрирате на Платформата, мора да сте ги прочитале и прифатиле овие правила и услови.

При креирањето на вашата сметка, без оглед на избраниот метод, вие се согласувате да обезбедите точни и вистинити информации и да ги ажурирате преку вашиот профил, со цел да се гарантира нејзината релевантност и точност во текот на вашите договорни односи.

Во случај на регистрација преку е-пошта, се согласувате да ја чувате тајната лозинката избрана при креирањето на вашата сметка и да не ја пренесувате никому.Само вие сте одговорни за користењето на вашата сметка од трети страни.

Се согласувате да не создавате или користите, под ваш идентитет или на трето лице, сметки различни од првично создадените.

4. Користење на услугите

4.1 Објавување огласи

Како член, и доколку ги исполнувате условите подолу, можете да креирате и објавувате огласи за здружено возење на платформата со внесување информации за патувањето што имате намера да го направите (датуми/време и места за собирање, број на понудени места, достапни опциии сл.).

Кога ја објавувате вашата реклама за здружено возење, можете да ги наведете градовите во кои се согласувате да застанете, да земете или да ги оставите патниците.

Дозволено е да објавувате оглас за здружено возење само ако ги исполнувате сите следни услови:

 • (i) имате важечка возачка дозвола;
 • (ii) нудите само здружено возење за возила што ги поседувате или ги користите со експлицитна дозвола од сопственикот, и во сите случаи кои сте овластени да ги користите за целите на здруженото возење;
 • (iii) вие сте и останувате главен возач на возилото кое е предмет на огласот за здружено возење;
 • (iv) возилото има важечко осигурување и годишна регистрација;
 • (v) немате контраиндикации или медицинска неспособност за возење;
 • (vi) возилото што планирате да го користите за патувањето е автомобил со 4 тркала и максимум 7 седишта, со исклучок на автомобили за кои не е потребна дозвола за возење;
 • (vii) немате намера да објавувате друга реклама за истото патување на платформата;
 • (viii) не нудите повеќе седишта од достапниот број во вашето возило;
 • (ix) сите понудени седишта имаат сигурносен појас, дури и ако возилото е одобрено со седишта без појас;
 • (x) да користи возило во добра работна состојба и кое е во согласност со важечките законски одредби;

Вие признавате дека сте единствено одговорни за содржината на огласот за здружено возење што го објавувате на платформата Возиме.мк. Следствено, вие ја претставувате и гарантирате точноста и вистинитоста на сите информации содржани во вашата реклама за здружено возење, и се обврзувате да го исполните патувањето под условите опишани во вашиот оглас за здружено возење.

Вашата реклама за здружено возење ќе биде објавена на платформата и затоа е видлива за членовите и сите посетители, дури и оние кои не се членови, кои вршат пребарување на веб-страницата www.vozime.mk. Возиме.мк го задржува правото, по сопствена дискреција и без најава, да не објавува или отстрани, во секое време, каква било реклама за здруженото возење што не е во согласност со правилата и условите или што смета дека е штетна за нејзиниот имиџ, имиџот на платформата и корисниците на истата.

Известени сте дека во случај да се претставите како корисник користејќи ја Платформата, а всушност дејствувате како професионалец, ќе бидете изложени на санкции предвидени со важечкиот закон.

4.2 Резервација на седишта при здружено возење

Возиме.мк постави систем за онлајн резервирање седишта („ Резервирање “) за патувања понудени на платформата.

Начините за резервација на седишта зависат од природата на предвиденото патување.

Возиме.мк им обезбедува на корисниците на Платформата пребарувач заснован на различни критериуми за пребарување (почетна точка, дестинација, датум, број на патници итн.). Одредени дополнителни функционалности се обезбедени на пребарувачот кога корисникот е поврзан со неговата/нејзината сметка. Возиме.мк го поканува корисникот, без оглед на користениот процес на резервација, внимателно да се консултира и да го користи пребарувачот за да ја одреди понудата што е најприлагодена на неговите/нејзините потреби.

4.2.1 Патување со здружено возење

Кога патникот е заинтересиран за реклама за здружено возење која има корист од резервацијата, тој може да поднесе барање за резервација. Ова барање за резервација е исклучиво рачно прифатено од страна на Возачот. Во моментот на резервацијата патникот и возачот имаат опција да се договорат за детали преку телефон или порака.

Во моментот на потврдата за резервација, Возиме.мк ќе го објави телефонскиот број на Возачот (ако сте патникот) или на патникот (ако сте возачот). Тогаш вие сте единствено одговорни за извршување на договорот што ве обврзува со другиот член.

5. Финансиски услови

Пристапот и регистрацијата на Платформата, како и пребарувањето, прегледувањето и објавувањето огласи се бесплатни. Возиме.мк се оградува од било каков нелегален финансиски профит помеѓу договорните патник и возач.

5.1 Придонес во трошоците и цена

Во случај на патување со здружено возење, придонесот за трошоците го одредувате вие, како Возач, под ваша единствена одговорност. Строго е забрането да се профитира на кој било начин од користењето на нашата Платформа. Следствено, вие се согласувате да го ограничите придонесот за трошоците што ги барате од вашите патници да го платат за трошоците што всушност ги имате за да го направите патувањето со здружено возење.

6. Некомерцијална и неделовна цел на Услугите и Платформата

Се согласувате да ги користите Услугите и Платформата само за да бидете стапени во контакт, на неделовна и некомерцијална основа, со луѓе кои сакаат да споделат патување заедно со вас или да резервираат место во контекст на патување со автобус.

Како Возач, вие се согласувате да не барате Придонес за трошоците повисок од трошоците што всушност ги правите и тоа може да генерира профит, со назначување дека во контекст на поделба на трошоците, како Возач треба да го подмирите вашиот сопствен дел од предизвиканите трошоци од страна на патувањето. Вие сте единствено одговорни за пресметување на трошоците што ги имате за патувањето и за проверка дека износот што го барате од вашите патници не ги надминува трошоците што навистина ги имате (со исклучок на вашиот дел од трошоците).

Возиме.мк, истотака, го задржува правото да ја суспендира вашата сметка, да го ограничи вашиот пристап до услугите или да ги прекине овие услови, во случај на активност од вас на Платформата која, поради природата на понудените патувања, нивната зачестеност, бројот на патници и бараниот придонес за трошоци, повлекува ситуација на добивка за вас или од која било причина сугерира на Возиме.мк дека генерирате профит на Платформата.

7. Политика за откажување

7.1 Услови за отплата вослучај на откажување

Само патувањата со здружено возење се предмет на оваа политика за откажување; Возиме.мк не нуди никаква гаранција, од каква било природа, во случај на откажување од која било причина.

8. Однесување на корисниците на платформата и членовите

8.1 Превземање на сите корисници на Платформата

Вие признавате дека сте единствено одговорни за почитување на сите закони, прописи и обврски што се применуваат при вашето користење на Платформата.

Понатаму, при користење на платформата и за време на патувања, вие прифаќате:

 • (i) да не ја користите Платформата за професионални, комерцијални или профитабилни цели.
 • (ii) да не испраќате на Возиме.мк (особено по креирањето или ажурирањето на вашата сметка) или на другите членови какви било лажни, погрешни, или злонамерни информации;
 • (iii) да не зборува или да се однесува на кој било начин или да објавува содржина на Платформата од клеветничка, навредлива, непристојна, порнографска, вулгарна, агресивна, непотребна, насилна, заканувачки, вознемирувачка, расистичка или ксенофобична природа, или со сексуална конотација, да не поттикнува насилство и говор на омраза или дискриминација , поттикнување активности или употреба на нелегални супстанци, или општо спротивно на целите на Платформата, што може да ги наруши правата на Возиме.мк или трето лице или е спротивно на добриот морал;
 • (iv) да не ги нарушува правата и имиџот на Возиме.мк.
 • (v) да не отвора повеќе од една сметка на платформата и да не отвора сметка на име на трето лице;
 • (vii) да не контактирате со друг член, особено преку Платформата, за друга цел освен за дефинирање на условите за споделување на возењето;
8.2. Заложби на возачите

Понатаму, кога ја користите платформата како возач, вие прифаќате:

 • Да ги почитувате сите закони, прописи и шифри кои се применуваат за возењето и возилото, особено да поседувате осигурување од граѓанска одговорност важечко во времето на патувањето со автомобил заедно и да поседувате важечка возачка дозвола;
 • Да не преземате никаков ризик при возење, да не земате производ што може да го наруши вашето внимание и вашите способности да возите внимателно и целосно безбедно;
 • Да објавувате огласи за здружено возење што одговараат само на навистина планираните патувања;
 • Да го направите патувањето за здруженото возење како што е опишано во огласот (особено во врска со користењето или некористењето на автопатот) и да ги почитувате времињата и местата договорени со другите членови;
 • Да не земате повеќе патници од бројот на седишта наведени во огласот за здружено возење;
 • Да користите возило во добра работна состојба и кое е во согласност со важечките законски одредби;
 • Во случај на задржување или промена на времето или патувањето, да ги информирате вашите патници;
 • Да ги чекате патниците на договореното место за состанок најмалку 10 минути по договореното време;
 • Да не објавувате оглас за здружено возење во однос на возило што не го поседувате или што не сте овластени да го користите за целите на здруженото возење;
 • Да се осигурате дека вашите патници можат да ве контактираат по телефон на бројот регистриран на вашиот профил;
 • Да не генерирате никаква добивка преку Платформата;
 • Да немате контраиндикации или медицинска неспособност за возење;
 • Да се однесувате соодветно и одговорно за време на патувањето со здруженото возење.
8.3 Заложби на патниците
8.3.1 Здружено возење

Кога ја користите платформата како патник за здружено возење, вие се согласувате:

 • да прифатите соодветно однесување за време на патувањето со здруженото возење за да не ја попречите концентрацијата или возењето на Возачот или мирот и тишината на другите патници;
 • да го почитувате возилото на Возачот и неговата чистота;
 • во случај на задржување, да го извести Возачот без одлагање;
 • да го чекате Возачот на местото на состанокот најмалку 10 минути надвор од договореното време;
 • да не носите за време на здружено возењебило каков предмет, стока, супстанција или животно што би можело да го попречи возењето и концентрацијата на Возачот;

9. Суспендирање на сметки, ограничување на пристапот и прекинување

Можете да ги раскинете вашите договорни односи со Возиме.мк во секое време, без трошоци и без причина. за да го направите тоа, едноставно одете на „Затвори сметка“ на страницата за профил.

Во случај на прекршување на овие услови, Возиме.мк има вистинска причина да верува дека суспендирањето е неопходно за да се заштити безбедноста и интегритетот на платформата, интегритетот на членовите или на трети страни, или заради спречување на измами или истраги, Возиме.мк го задржува правото на:

 • веднаш и без претходна најава да ги прекине условите кои ве обврзуваат со Возиме.мк; и/или
 • спречи објавување или отстранување на кој било преглед, оглас, порака, содржина, барање за резервација или која било содржина објавена од вас на платформата; и/или
 • да го ограничите вашиот пристап и користењето на Платформата; и/или
 • Привремено или трајно да ја суспендира вашата сметка.

Кога тоа е неопходно, ќе бидете известени за воспоставување на такви мерки со цел да ви овозможи да дадете објаснувања на Возиме.мк. Возиме.мк ќе одлучи, по своја дискреција, дали да ги укине или не преземените мерки.

10. Лични податоци

Во контекст на вашето користење на Платформата, Возиме.мк ќе собира и обработува дел од вашите лични податоци(Име, Презиме, Телефонски број). При користење на платформата и регистрирање како член, вие ја препознавате и прифаќате обработката на вашите лични податоци од страна на Возиме.мк . Вашиот телефонски број ќе биде прикажан само доколку остварите успешна резервација на споделен превоз. Корисникот по свој избор може да сподели телефонскиот број и без претходна успешна резервација, пример: во поле за опис

11. Улога на Возиме.мк

Платформата претставува онлајн платформа на која членовите можат да креираат и објавуваат огласи за здружено возење или да бараат превоз. Овие огласи за здружено возење или барање превоз може да ги видат другите членови за да ги дознаат условите на патувањето и каде што е применливо, директно да резервираат место во предметното возило со членот кој го објавил огласот на платформата.

При користење на Платформата и прифаќање на овие услови, вие признавате дека Возиме.мк не е вмешан во каков било договор склучен помеѓу вас и другите членови со цел да се споделат трошоците поврзани со патување.

Возиме.мк нема контрола врз однесувањето на своите членови, автобускиот оператор и нивните агенти и корисниците на платформата. Не поседува, експлоатира, снабдува или управува со возилата кои се предмет на огласите и не нуди никакви патувања на платформата.

Вие признавате и прифаќате дека Возиме.мк не ја контролира валидноста, вистинитоста или законитоста на понудените огласи, седишта и патувања. Во својство на посредник за споделување на информации, Возиме.мк не обезбедува никаква транспортна услуга и не дејствува во својство на превозник; улогата на Возиме.мк е ограничена на олеснување на пристап до здружен превоз.

Во контекст на патувањата со здруженото возење, членовите (возачи или патници) дејствуваат под нивна единствена и целосна одговорност.

Во својство на посредник, Возиме.мк не може да биде одговорен за ефективно појавување на патување и особено поради:

 • Погрешни информации доставени од возачот или операторот на автобусот во неговиот оглас, или на кој било друг начин во однос на патувањето и неговите услови,
 • Откажување или измена на патување од страна на член или од оператор со автобус;
 • Однесувањето на членовите за време, пред или по патувањето.

12. Работење, достапност и функционалности на Платформата

Возиме.мк ќе се обиде колку што е можно повеќе да ја одржува платформата достапна 7 дена во неделата и 24 часа на ден. Сепак, пристапот до Платформата може привремено да биде суспендиран, без најава, поради техничко одржување, миграција или операции за ажурирање, или порад ипрекини или ограничувања поврзани со работата на мрежата.

Понатаму, Возиме.мк го задржува правото да го измени или суспендира целиот или дел одпристапот до Платформата или нејзините функционалности, по своја дискреција, привремено или трајно.